Asyhadu allaa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa Rasuuluhu. Oleh karena itu penting untuk […]